De routes van Science in Residence

sir-logo_small

SiR heeft 12 verschillende routes. Binnen deze routes wordt gewerkt aan verschillende projecten om de gemeente Veere duurzamer te maken. Maar hoe werken deze routes nou eigenlijk?

Route 1: Een leefbare fysieke ruimte

Doelstelling: Het unieke Veerse grondgebied behouden en kansen benutten.

Het gaat bij iedere doelstelling om verschillende aspecten. Het gaat hier om een schone, veilige, gezonde en mooie leefomgeving, het behouden en versterken omgevingswaarden, het behouden en verbeteren de biodiversiteit, het versterken van de kennis, beleving en betrokkenheid bij natuur, landschap en milieu en als laatste groen- en natuurbeheer duurzaam uitvoeren.

De mijlpalen van deze doelstelling zijn:

Korte termijn (voor 2020):

 • Omgevingswaarden zijn gelijk gebleven of verbeterd
 • Natuurkwaliteit/biodiversiteit is verbeterd

Lange termijn (voor 2050):

 • Omgevingswaarden zijn gelijk gebleven of verbeterd
 • Natuurkwaliteit/biodiversiteit is verbeterd

 

Route 2: Duurzame mobiliteit

Doelstelling: Vervoersbewegingen zijn duurzaam.

Het gaat bij iedere doelstelling om verschillende aspecten. Het gaat hier om het verminderen van vervoersbewegingen, personenauto’s die emmissievrij gaan rijden, toegang tot openbaar vervoer voor iedereen, het gebruik van de fiets stimuleren, investeren in duurzaam toeristisch vervoer, het uitvoeren van parkeerbeleid en parkeerregulatie, het stimuleren en promoten van elektrisch vervoer en vervoer op waterstof.

De mijlpalen van deze doelstelling zijn:

Korte termijn (voor 2020):

 • Toename duurzame mobiliteit/ afname individuele autokilometers
 • CO2-uitstoot door mobiliteit en transport is gedaald

Lange termijn (voor 2050):

 • De mobiliteit is CO2 – neutraal

 

Route 3: Duurzame recreatie en toerisme

Doelstelling: Intensief toerisme in goede verhouding tot de kracht van de omgeving.

Duurzame recreatie is recreatie waarbij behoud van natuur en cultuur centraal staat. Het gaat bij iedere doelstelling om verschillende aspecten. Het gaat hier om het profileren als een duurzame toeristische bestemming, het stimuleren van innovatie binnen de toeristische sector, het stimuleren van ondernemers om groene stappen te zetten en zo ecolabels te behalen, het niveau behalen om een Blauwe Vlag milieuonderscheiding te krijgen, het behouden van het keurmerk Quality Coast, het stimuleren om lokale duurzame producten te promoten.

De mijlpalen van deze doelstelling zijn:

Korte termijn (voor 2020):

 • Gouden score Quality Coast voor gemeente Veere
 • Alle stranden en jachthavens hebben een Blauwe Vlag
 • Eerste (pilots) duurzame en energie neutrale vakantieparken of recreatievoorzieningen zijn gerealiseerd

Lange termijn (voor 2050):

 • Gouden score Quality Coast voor gemeente Veere
 • Alle stranden en jachthavens hebben een Blauwe Vlag
 • Vastgoed en infrastructuur recreatievoorzieningen zijn duurzaam en energieneutraal

 

Route 4: Duurzaam wonen

Doelstelling: Een duurzame en aantrekkelijke woonomgeving.

Het gaat bij iedere doelstelling om verschillende aspecten. Het gaat hier om het besparen van zo veel mogelijk energie, alle woningen zo snel mogelijk duurzaam en energieneutraal maken, inzetten op een toename in bewustwording, een goede ontsluiting van kennis over duurzame mogelijkheden, inzetten om partijen te verbinden en kennis te laten delen.

De mijlpalen van deze doelstelling zijn:

Korte termijn (voor 2020):

 • 1,5% energiebesparing per jaar door huishoudens
 • Bij gronduitgifte door de gemeente is de eis dat de bebouwing minimaal energieneutraal wordt uitgevoerd.
 • Vergroten aandeel duurzame woningen op basis van de energie labels
 • Onze prestatieafspraken met woningcorporaties bevatten een strategie en uitvoeringsaanpak verduurzaming die aansluit bij het Duurzaamheidsplan

Lange termijn (voor 2050):

 • Alle woningen energieneutraal
 • Geen gasverbruik meer door huishoudens

 

Route 5: Duurzame gemeentelijke organisatie

Doelstelling: Duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen.

Het gaat bij iedere doelstelling om verschillende aspecten. Het gaat hier om het energie neutraal maken van onze eigen gebouwen, duurzaam beheren van gemeentelijke eigendommen, inzetten op besparing van energie, het duurzaam opwekken van de benodigde energie, beheer en onderhoud van gemeentelijke eigendommen duurzaam uitvoeren, het bevorderen van lokale biodiversiteit, duurzaam en circulair inkopen, het stimuleren van locatie-onafhankelijk werken en duurzaam vervoer van en door medewerkers.

De mijlpalen van deze doelstelling zijn:

Korte termijn (voor 2020):

 • Nieuwbouw van het gemeentelijk vastgoed is energieneutraal
 • Bij aanpassingen aan het bestaande gemeentelijk vastgoed is energieneutraal het uitgangspunt
 • Gemeentelijke inkoop is duurzaam en circulair
 • Gemeente voert groen- en strandbeheer duurzaam uit

Lange termijn (voor 2050):

 • Gemeentelijk vastgoed is in 2025 energieneutraal
 • Gemeentelijke organisatie (inclusief werken en vervoer) is in 2040 energieneutraal

 

Route 6: Verantwoord waterbeheer

Doelstelling: Beschermen tegen wateroverlast, voorkomen van over benutting en benutten van duurzame kansen.

Het gaat bij iedere doelstelling om verschillende aspecten. Het gaat hier om waterveiligheid en waterkwaliteit, robuuste zoetwatervoorziening, toeleven naar een water-robuuste en klimaatbehendige gemeente Veere, het opwekken van hernieuwbare energie.

De mijlpalen van deze doelstelling zijn:

Korte termijn (voor 2020):

 • Klimaatadaptatie heeft een vaste plaats in ruimtelijke plannen
 • Klimaatadaptatie is een wezenlijk onderdeel van de meerjaren investerings-, beheer- en onderhoudsprogramma’s

Lange termijn (voor 2050):

 • Geen (grootschalige) regenwateroverlast
 • Verantwoord waterbeheer (hergebruik, verbruik en transport)

Bij verantwoord waterbeheer maken we onderscheid in drinkwater, grondwater, oppervlaktewater, afvalwater (riool) en hemelwater

 

Route 7: Ondernemend Veere

Doelstelling: Samen duurzaam economisch ontwikkelen.

Het gaat bij iedere doelstelling om verschillende aspecten. Het gaat hier om duurzaam en economisch ontwikkelen, milieubewust en duurzaam ondernemen, het komen tot energie neutrale bedrijven, experimenteerruimte voor duurzaamheid creëren, energiebesparing in beeld brengen, het benutten van agrarisch natuurbeheer, zo veel mogelijk gebruik maken van lokale producten en diensten.

De mijl van deze doelstelling zijn:

Korte termijn (voor 2020):

 • Alle bedrijven hebben erkende energiebesparingsmaatregelen getroffen
 • 5% van de bedrijven heeft verdergaande stappen gezet om energieneutraal te worden

Lange termijn (voor 2050):

 • Alle bedrijven zijn energieneutraal, zowel gebouw, bedrijfsproces als transport.
 • Alle gebouwen van peuterspeelzalen, scholen en sportverenigingen zijn energieneutraal

 

Route 8: Energieneutraal

Doelstelling: De CO2-uitstoot terugdringen.

Het gaat bij iedere doelstelling om verschillende aspecten. Het gaat hier om het promoten van duurzame energieopwekking en energieopslag, de potentie van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen benutten.

De mijlpalen van deze doelstelling zijn:

Korte termijn (voor 2020):

 • De totale gemeente Veere energieneutraal mét lokaal opgewekte maar niet lokaal toegepaste duurzame energie (bijv. windmolens Neeltje Jans)

Lange termijn (voor 2050):

 • De totale gemeente Veere energieneutraal zonder lokaal opgewekte maar niet lokaal toegepaste duurzame energie (bijv. windmolens Neeltje Jans)
 • We gebruiken geen niet-hernieuwbare energie meer

 

Route 9: Energieke samenleving

Doelstelling: Een zelforganiserende samenleving.

Het gaat bij iedere doelstelling om verschillende aspecten. Het gaat hier om het stimuleren van coöperaties op het gebied van kleinschalige duurzame initiatieven, het ondersteunen van bewonersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid, het voorzien van informatie, communicatie en educatie, het betrekken en beleven van inwoners.

De mijlpalen van deze doelstelling zijn:

Korte termijn (voor 2020):

 • Inwoners worden geïnformeerd, gestimuleerd en ondersteund zodat zij kunnen bij dragen aan de doelstellingen van andere scenario’s
 • Eerste burgerinitiatieven zoals gezamenlijke inkoop zonnepanelen, energiecorporaties, klimaat neutrale wijken en straten 

Lange termijn (voor 2050):

 • (Burger)energiecorporaties met dienstverlening en producten t.b.v. een lokale onafhankelijke energievoorziening

 

Route 10: Circulaire economie

Doelstelling: Van afval naar grondstof.

Het gaat bij iedere doelstelling om verschillende aspecten. Het gaat hier om het toewerken naar een afval loze samenleving, inzetten op duurzaam produceren, duurzaam consumeren, het stimuleren van preventie, hergebruik van afvalstoffen en het aansporen van communicatie richting burgers.

Korte termijn (voor 2020):

 • Maximale hoeveelheid restafval vaststellen
 • Vaststellen procentueel aandeel van huishoudelijk afval dat wordt gescheiden
 • Organiseren van opruimacties zwerfvuil
 • Stimuleren van en toezicht op (betere) afvalscheiding bij bedrijven.

Lange termijn (voor 2050):

 • Geen restafval meer
 • Een circulaire economie

 

Route 11: Governance

We streven naar een samenleving waarin we in gezamenlijkheid de goede dingen doen. Een democratisch proces wordt ingericht dat kader stellend is voor de uitvoering van overheid- en burgerinitiatieven. Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en begeleid door een faciliterende overheid.

Initiatieven hebben een heldere en meetbare doelstelling en worden tijdens de uitvoering gemonitord en bijgestuurd. Het uitgangspunt hierbij is dat we willen leren van ervaringen en gezamenlijk tot verbeteringen komen op zowel het proces als de inhoud. Dit is wat we noemen het governance-proces dat is gericht op sturing op indicatoren en groepsleren.

Route 12: Communicatie en educatie

Omgevingscommunicatie en -educatie richt zich op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, houdingen en waarden die nodig zijn voor een duurzame toekomst.  Het betrekken van kinderen, jongeren en volwassenen bij natuur en milieu leidt op termijn tot een meer duurzame samenleving. Bij omgevingscommunicatie en educatie is de overdracht van kennis alleen niet voldoende. Het gaat juist ook om beleven en betrekken in het proces van duurzame ontwikkeling. En het bieden van een formele leeromgeving (bijvoorbeeld op school) als informele leeromgeving (tijdens vrije tijd).

We willen in ieder geval de volgende verschillende doelgroepen bereiken. Waarbij basisschoolleerlingen de meest belangrijke zijn:

 • Basisschoolleerlingen
 • Oudere jongeren
 • Volwassenen
 • Toeristen
 • Particuliere woningbezitters
 • Bedrijven en utiliteit
 • Sportverenigingen
 • (Gebruikers) Mobiliteit
 • Eigen medewerkers

SHARE THIS